REGEM Sp. z o.o.

Eksportowe Warunki Dostawy dla Klientów Prowadzących Działalność Gospodarczą

Katalog obowiązuje od października 2021 do października 2024

Data sporządzenia Warunków: październik 2020

1 Definicje

W niniejszych Warunkach Dostawy następujące wyrażenia mają przypisane poniższe znaczenia:

„Warunki” – niniejsze Warunki Dostawy;

„Katalog” - katalog (w dowolnej formie: papierowej lub elektronicznej) w którym zostały określone Warunki;

„Firma” –Regem Sp. z o.o.(używająca nazwy handlowej REGEM)  lub jej upoważnieni cesjonariusze;

„Klient” - osoba fizyczna spółka lub inny podmiot którego zamówienie na Towary zostało przyjęte i zaakceptowane przez Spółkę;

„Towary” – towary obecnie lub w przyszłości dostarczane Klientowi przez Spółkę;

„Usługi” – usługi obecnie lub w przyszłości świadczone na rzecz Klienta przez Spółkę;

„Produkty” – Towary lub Usługi.

„Umowa” – umowa zawarta pomiędzy Klientem i Spółką dotycząca sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług;

„Forma pisemna” – obejmuje również korespondencję elektroniczną;

 

2. Warunki

Spółka przyjmuje zamówienia pod warunkiem ich zgodności z niniejszymi Warunkami.

Niniejsze Warunki wyłączają stosowanie wszelkich warunków uzgodnionych pomiędzy Spółką i Klientem w drodze negocjacji lub współpracy handlowej oraz wszelkich innych warunków uznawanych przez Klienta.

W przypadku konfliktu pomiędzy:

innymi postanowieniami zawartymi w treści Katalogu a niniejszymi Warunkami; lub

treścią zamówienia a niniejszymi Warunkami

Warunki będą miały znaczenie nadrzędne, chyba że Spółka w Formie pisemnej postanowi inaczej. Treść Umowy stanowią niniejsze Warunki oraz wszelkie pozostałe warunki zaakceptowane przez Spółkę w związku z zamówieniem. Zmiana Warunków może zostać dokonana wyłącznie za wyraźną zgodą uprawnionego przedstawiciela Spółki, wyrażoną w Formie pisemnej.

3. Ceny

W braku odrębnych postanowień, ceny Produktów są cenami netto bez podatku VAT w Euro. Cena netto podana w Katalogu lub w pisemnej ofercie Spółki może zostać, w określonych poniżej przypadkach, powiększona o podatek VAT w momencie dokonywania wysyłki. Spółka dołożyła wszelkich starań, aby ceny zamieszczone w Katalogu były jak najdokładniejsze, jednak zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym czasie bez powiadomienia. Cenami obowiązującymi będą ceny z dnia akceptacji zamówienia. W przypadku dostawy Produktów partiami („Dostawy według harmonogramu”) właściwą ceną będzie ceną obowiązująca w chwili dostawy pierwszej partii Produktów. Jeżeli jednak Dostawy według Harmonogramu rozłożone będą w okresie 90 dni lub dłuższym, Spółka, do chwili dostarczenia ostatniej partii Produktów, zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta dodatkowymi opłatami, jeżeli ceny Produktów wzrosną oraz zastrzega sobie prawo do zmiany kursu wymiany walut stosowanego przy określaniu ceny Produktów.

Produkty dostarczane na terenie Wielkiej Brytanii obciążone będą podatkiem VAT według obowiązującej stawki. Zasada ta dotyczy również Produktów przeznaczonych na eksport. Na podstawie zaświadczenia, które będzie zgodne z Dowodem Odprawy Celnej/Akcyzy 703, potwierdza eksport Towarów, zostanie wystawiona nota kredytowa na wartość należnego podatku VAT.

W przypadku dostaw Produktów do innych krajów członkowskich UE, podatek VAT nie będzie naliczany, pod warunkiem podania przez Klienta w momencie składania zamówienia unijnego numeru VAT.

Produkty dostarczane do krajów nie będących członkami UE obciążone są zerową stawką podatku VAT, zgodnie z Dowodem Odprawy Celnej/Akcyzy 703.

Standardowo sporządzana dokumentacja przez Spółkę zawiera jeden egzemplarz faktury oraz potwierdzenie wysyłki. Cena nie obejmuje kosztów sporządzenia lub dostarczenia innych dokumentów, takich jak świadectwa lub dokumenty legalizacyjne wystawiane przez Izbę Handlową lub Konsulat czy dodatkowych egzemplarzy faktury, chyba że w ofercie lub fakturze pro-forma Spółka postanowiła inaczej. Spółka obciąży Klienta kosztami dodatkowych dokumentów.

4. Płatność

Płatność może być dokonana w całości, z góry, w jeden z następujących sposobów, zgodnie z uzgodnieniami ze Spółką:

 1. w walucie podanej na fakturze;
 2. międzybankowym przekazem, dla dokonania którego zostaną udostępnione dane banku Spółki na żądanie Klienta;
 3. kartą kredytową Access/Visa;
 4. w formie akredytywy, z zastrzeżeniem, że cena Towarów (bez kosztów dostawy i innych opłat oraz ceł) wynosić będzie co najmniej Euro 7500 oraz że akredytywa:
 5. jest NIEODWOŁALNA;
 6. została potwierdzona przez renomowany Bank w Wielkiej Brytanii, akceptowalny przez Spółkę;
 7. umożliwia płatność na rzecz Spółki w euro za okazaniem;
 8. zawiera dane takie jak cena, opis, sposób dokonania wysyłki itd. podane przez Spółkę w ofercie cenowej lub fakturze pro-forma;
 9. stwierdza, że opłaty bankowe, prowizje itp. płatne są przez Klienta;
 10. dopuszcza zarówno dostawy częściowe jak i przeładunki;
 11. wyznacza Spółce rozsądny czas na dokonanie wysyłki Towarów i przygotowanie oraz przedstawienie dokumentów;
 12. podaje 'Różne Kraje Pochodzenia', jeżeli w akredytywie należy podać kraj pochodzenia;
 13. jest zgodna z jednolitymi praktykami związanymi z akredytywami (1983 Revision ICC Publication No. 400) z ewentualnymi zmianami;
 14. zgodnie z warunkami kredytowymi udzielonymi przez Spółkę w ramach konta kredytowego przyznanego Klientowi posiadającemu konto zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Spółka nie wyraża zgody na obciążanie jej kosztami z tytułu opłat bankowych, prowizji oraz innych opłat dodatkowych. Wszystkie dokumenty bankowe powinny zawierać wyraźną informację, że wszelkie koszty z tytułu opłat lub prowizji bankowych ponosi Klient.

Płatności powinny być dokonywane w pełnej kwocie bez dokonywania potrąceń, zatrzymań lub kompensaty. Dotrzymywanie terminów płatności jest niezwykle istotne. W przypadku niedokonania przez Klienta płatności w terminie, bez uszczerbku dla innych uprawnień Spółki, Spółka będzie uprawniona do:

 1. anulowania zamówienia lub wstrzymania dalszych dostaw towarów lub świadczenia usług;
 2. zaliczenia dowolnych płatności, które Spółka uzna za stosowne, dokonanych przez Klienta na poczet zapłaty za Produkty (lub Produkty zamówione w ramach innej umowy), ; oraz
 3. obciążenia odsetkami (zarówno przed jak i po wydaniu postanowienia przez sąd) od niezapłaconych kwot w wysokości 5% rocznie powyżej aktualnej bazowej stopy procentowej banku HSBC Bank plc, do momentu dokonania płatności w pełnej kwocie.

5. Nowe konta

Klient otwierający konto kredytowe, musi udostępnić Spółce żądane przez nią informacje, a Spółka może zasięgnąć o nim informacji w źródłach, które uzna za stosowne. Spółka zastrzega sobie prawo do przyznania, odmowy lub zaprzestania kredytowania Klienta lub zmniejszenia lub zawieszenia limitu kredytowego według swojego uznania w dowolnym czasie bez powiadomienia Klienta. Kredyt ani warunki kredytu nie będą wiążące dla Spółki, o ile Spółka nie potwierdzi ich w Formie pisemnej.

6. Zamówienia

Spółka zastrzega sobie prawo odmowy prowadzenia działalności handlowej z jakąkolwiek spółką, osobą fizyczną lub innym podmiotem.

W rozmowach telefonicznych i korespondencji Klient powinien podać numer konta oraz numer zamówienia.

W celu uniknięcia dublowania zamówień, zamówienia złożone drogą telefoniczną należy następnie potwierdzić w formie pisemnej wyraźnie zaznaczając „Potwierdzenie Zamówienia”. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia nieoznaczone w ten sposób i dokona odpowiednich obciążeń za zdublowane zamówienia. Minimalna wartość zamówienia płatnego kartą kredytową wynosi 30 Euro.

Przyjęte zamówienie może zostać odwołane jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionego przedstawiciela Spółki.

Zamówienia na Towary są zatwierdzane przez Spółkę w drodze wysyłki Towarów, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podania przez Klienta nieprawidłowej ceny w zamówieniu, wysyłka Towarów nie będzie stanowiła zatwierdzenia zamówienia zawierającego nieprawidłową cenę.

7. Dostawa

Zamówienia złożone przez telefon, faksem, pocztą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej oraz w formie e-zamówienia, z wyjątkami przewidzianymi poniżej, są automatycznie uznawane za zamówienia złożone w trybie pilnym i Spółka dołoży wszelkich starań, by wysyłka została dokonana w tym samym dniu, pod warunkiem złożenia zamówienia do godziny 15.00 czasu uniwersalnego (GMT) od poniedziałku do piątku, a wysyłka Towarów zamówionych po tym czasie - w następnym dniu roboczym.

O ile strony nie dokonają innych uzgodnień w formie pisemnej, dostawy dokonywane będą na warunkach EXW (odbiór Towarów dokonywany jest przez Klienta z miejsca ich wydania przez Spółkę) z magazynu Spółki w Wielkiej Brytanii lub Belgii, według uznania Spółki. 'EXW' ma znaczenie nadane mu przez międzynarodowe reguły handlu INCOTERMS 2000. Spółka może zaoferować za dodatkową opłatą dostawy na innych warunkach, na wniosek Klienta.

Klient może zażądać dostarczenia towarów lub świadczenia usług partiami w maksymalnym okresie 12 miesięcy od daty złożenia zamówienia. Spółka zastrzega sobie prawo dostarczenia towarów lub świadczenia usług partiami. Niedotrzymanie terminu dostarczenia towaru lub usługi w przypadku dostarczenia towarów lub świadczenia usług partiami nie stanowi przeszkody ani nie ogranicza Spółki w realizacji partiami dalszych dostaw towarów lub świadczenia dalszych usług na podstawie odpowiedniej Umowy.

Spółka może korzystać z dowolnych dostępnych jej sposobów dostaw. Spółka dołoży wszelkich starań by dotrzymać terminów dostaw towarów i/lub wykonania usług, jednak, z wyjątkiem postanowień pkt. 8, nie będzie zobowiązana do rekompensaty Klientowi szkód wynikłych z powodu niedostarczenia, niewykonania lub opóźnienia w dostawie towaru bądź w wykonaniu usługi. Termin dostawy towaru i/lub wykonania usług nie ma w takim przypadku znaczenia.

Spółka zastrzega sobie prawo do opóźnienia dostawy z kilku powodów, w szczególności w przypadku przeprowadzenia wszelkich koniecznych procedur związanych z badaniami wiarygodności lub z zapobieganiem oszustwom oraz w celu zapewnienia, iż zapłata została otrzymana w całości w bezpośrednio dostępnych środkach. W przypadku opóźnienia dostawy z takich powodów, Spółka podejmie wszelkie racjonalne działania w celu poinformowania Klienta.

 

8. Kontrola Produktów i ich wady oraz brak dostawy

Klient zobowiązany jest do skontrolowania Produktów w najkrótszym możliwym terminie od momentu dostawy, a w przypadku Usług - w najkrótszym możliwym terminie od ich wykonania, a Spółka, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt. 14, nie ponosi odpowiedzialności za wady Produktów, o ile nie otrzyma pisemnego zawiadomienia o wadach w terminie 10 dni od dnia przeprowadzenia kontroli. Spółka nie jest autorem oprogramowania znajdującego się w Towarach i obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie pod kątem zawirusowania Towarów przed rozpoczęciem ich użytkowania.

Ilość Towarów w danej partii, ustalona przez Spółkę w momencie wysyłki z siedziby Spółki, stanowić będzie ostateczny dowód ilości Towarów otrzymanych przez Klienta, chyba że Klient przedstawi niepodważalny dowód potwierdzający inną ilość. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towarów lub brak świadczenia Usług, chyba że otrzyma pisemne zawiadomienie w terminie 10 dni, od dnia w którym Towary powinny być dostarczone lub Usługi wykonane w ramach normalnej działalności. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 15(i), odpowiedzialność Spółki z tytułu niedostarczenia Towarów lub niewykonania Usług bądź dostarczenia Towarów zgłoszonych w momencie dostawy jako wadliwe lub Usług zgłoszonych po ich wykonaniu jako wadliwe, zgodnie z niniejszym pkt. 8, będzie ograniczona do wymiany Towarów lub ponownego wykonania Usług w rozsądnym terminie lub do zwrotu zapłaconej za takie Produkty ceny.

9. Zwroty

Zwroty do Spółki mogą być dokonywane jedynie w przypadku wcześniejszego otrzymania przez Klienta od Spółki numeru identyfikującego zwrot (RMA). Zwrot Towarów odbywa się na ryzyko i koszt Klienta. Towary powinny być zwracane w postaci nieuszkodzonej oraz w oryginalnym opakowaniu. Odpowiedzialność za zwrot Towarów do Spółki i dostarczenie dowodu dostarczenia zwrotu spoczywa na Kliencie.

Spółka udziela Klientowi prawa do dokonania zwrotu w terminie 21 dni. Aby zwrot Towarów mógł zostać zaakceptowany, Towary muszą zostać zwrócone do Spółki za pokwitowaniem w ciągu 21 dni od dnia wysyłki Towarów przez Spółkę. Klient powinien zwrócić Towary do Działu Zwrotów Spółki (REGEM Sp. z o.o. ul. Staropolska 32B, 80-180 Kowale) podając numer Klienta, numer zamówienia oraz numer RMA.

Zwroty Towarów dokonane po upływie 21 dni określonych jako ‘niezamówione’ lub ‘omyłkowo otwarte’ mogą zostać przyjęte przez Spółkę według jej uznania, jednak podlegać będą opłacie za ponowne przyjęcie na skład w wysokości 20% zafakturowanej wartości Towarów (minimalna opłata wynosić będzie 10 GBP/10 EURO lub 40 PLN).

Towary zawierające oprogramowanie lub wytworzone na zamówienie lub zawierające substancje niebezpieczne, o których mowa w Dyrektywie 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dalej zwana ‘DOSNS’), podlegają zwrotowi na podstawie niniejszego pkt. 9. Jakiekolwiek Towary wrażliwe na elektryczność statyczną lub na wilgoć, dostarczone w szczelnie zamkniętych opakowaniach nie mogą zostać zwrócone, jeżeli blistry lub opakowania ‘warstwowe’, w których zostały one dostarczone, były przekładane (segregowane), otwierane (ruszane) lub uszkodzone.

10. Opis

Specyfikacje, rysunki, ilustracje, opisy oraz dane dotyczące wagi, wymiarów, mocy lub innych szczegółów, w tym m.in. oświadczenia dotyczące zgodności z przepisami prawa (łącznie zwane dalej „Opisami”) niezależnie od tego gdzie się znajdują (m.in. w Katalogu, na zestawieniach, wnioskach o dostawę, wskazówkach dotyczących zastosowania, dowodach dostawy, fakturach lub opakowaniach) są przeznaczone dla ogólnych celów informacyjnych na temat Produktów i nie stanowią części Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy Opisami Towarów, a opisami producenta, te ostatnie uznawane będą za prawidłowe. Spółka podejmie wszelkie możliwe kroki w celu zapewnienia prawidłowości Opisów, jednak opierać się będzie na informacjach, jeśli takie otrzyma, od swoich dostawców i nie ponosi odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej, ustawowej lub innego rodzaju z tytułu błędów lub omyłek wynikających z takich Opisów, niezależnie od tego czy powstały w wyniku zaniedbań Spółki czy z innych przyczyn. Spółka może dokonać zmian w Produktach w ramach stałego podnoszenia jakości lub w celu dostosowania się do obowiązującego ustawodawstwa.

Bez uszczerbku dla postanowień Warunku 10, zaleca się, by Klienci sprawdzali zawartość strony internetowej Spółki w celu uzyskania, ale bez ograniczenia się wyłącznie do tych oświadczeń, najnowszego opisu Towarów, w szczególności oświadczeń związanych z DOSNS.

11. Ryzyko i prawo własności

W przypadku odbioru Towarów przez Klienta z miejsca ich wydania przez Spółkę (EXW), ryzyko uszkodzenia lub utraty Towarów przechodzi na Klienta w momencie postawienia Towarów do dyspozycji Klienta lub jego przewoźników. W innych przypadkach, ryzyko związane z Towarami przechodzi na Klienta zgodnie z odpowiednimi postanowieniami międzynarodowych reguł handlu (Incoterms) obowiązujących strony Umowy.

Własność Towarów przechodzi na Klienta w momencie otrzymania przez Spółkę zapłaty (w formie gotówkowej lub po zaksięgowaniu środków na koncie) wszystkich kwot należnych Spółce od Klienta. Do momentu przejścia na Klienta prawa własności, Klient jest zobowiązany przechowywać Towary na zasadach powiernictwa jako depozytariusz Spółki. W przypadku nieotrzymania w terminie płatności w pełnej wysokości lub podjęcia przez Klienta uchwały o rozwiązaniu spółki, wydania przez sąd postanowienia w tym zakresie, bądź ustanowienia syndyka lub zarządcy masy upadłościowej, egzekucji lub zajęcia sądowego przedsiębiorstwa Klienta (lub tego typu działanie w innej jurysdykcji), w celu ponownego przejęcia posiadania Towarów Spółka będzie miała prawo wejścia, bez uprzedniego zawiadomienia, na teren siedziby będącej własnością lub zajmowanej przez Klienta.

Katalog stanowi wyłączną własność Spółki.

12. Gwarancja jakości

Towary wymienione w Katalogu zostały wyprodukowane zgodnie z procedurami zarządzania jakością zawartymi w normie BS EN ISO 9001:2000, chyba że w dokumentacji wysyłkowej zaznaczono inaczej.

Więcej informacji można uzyskać w dziale sprzedaży Spółki przy składaniu zamówienia. W odniesieniu do wybranych towarów, możliwe jest uzyskanie pełnej identyfikacji partii zgodnie z wymaganiami specyfikacji CECC dystrybutora. Są one wymienione w Katalogu i za ww. świadectwo obowiązuje opłata w wysokości 7,50 Euro.

Towary Niebezpieczne (Formularz IATA) obciążone są opłatą 36 Euro.

13. Wykonanie i dostosowanie do przeznaczenia

O ile żadne charakterystyki liczbowe, przedziały tolerancji lub parametry nie zostały wyraźnie zagwarantowane przez osobę reprezentującą Spółkę w Formie pisemnej, Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niezgodności Produktów z takimi kryteriami, niezależnie od tego, czy niezgodności te zostały spowodowane zaniedbaniem Spółki, czy innymi czynnikami. Odpowiedzialność za upewnienie się, iż Produkty są należyte i zdatne dla konkretnego celu spoczywa na Kliencie, chyba że uprawniony przedstawiciel Spółki potwierdzi inne warunki w Formie pisemnej. Każda porada lub rekomendacja pracownika Spółki, która nie została potwierdzona przez uprawnionego przedstawiciela Spółki w Formie pisemnej, udzielona jest Klientowi na jego ryzyko i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za takie porady lub rekomendacje. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 15, w przypadku gdy gwarancja, oświadczenie, porada lub rekomendacja, potwierdzone przez uprawnionego przedstawiciela Spółki zgodnie z niniejszym pkt. 13, okażą się nieprawidłowe, niedokładne lub wprowadzające w błąd, odpowiedzialność Spółki w stosunku do Klienta będzie ograniczona jedynie do zwrotu ceny zapłaconej za Produkty lub, według uznania Spółki, do dokonania dostawy odpowiednich Produktów w ramach wymiany.

14. Rękojmia/Gwarancja

Spółka dołoży wszelkich starań, aby przenieść na Klienta uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji udzielone przez producenta Towarów.

Ponadto, Spółka bezpłatnie dokona napraw lub, według swojego uznania, wymiany Towarów, a w przypadku Usług, ponownie wykona Usługi, gdy dowiedzione zostało Spółce, iż zostały uszkodzone lub są dotknięte wadą z powodu zastosowania wadliwych materiałów, wadliwego wykonania lub projektu.

Powyższe zobowiązanie nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

 1. wada powstała w wyniku wprowadzonych przez Klienta zmian lub napraw Towarów bez pisemnej zgody Spółki;
 2. Klient nie zastosował się do instrukcji producenta dotyczących składowania, wykorzystania, instalacji, korzystania lub konserwacji Towarów;
 3. Klient nie powiadomił Spółki, zgodnie z pkt. 8, o wadach, które powinny zostać wykryte podczas rutynowej kontroli, lub
 4. Klient nie powiadomił Spółki o wadach w terminie 12 miesięcy (lub innym terminie, jaki Spółka wyznaczy w momencie zatwierdzenia zamówienia na Produkty) od daty wysyłki Towarów lub wykonania Usług.

Wszelkie wymienione Produkty lub naprawione Towary zgodnie z pkt. 14, będą objęte gwarancją na okres pozostający do końca gwarancji udzielonej na pierwotne Produkty. Towary, które zostały wymienione na inne, stanowić będą własność Spółki.

Klient przyznaje Spółce, jej pracownikom, agentom i przedstawicielom prawo wkroczenia do swojej siedziby w celu dokonania naprawy lub wymiany Produktów zgodnie z niniejszym pkt. 14. Klient zapewni pracownikom, agentom i przedstawicielom Spółki bezpieczne środowisko pracy w okresie ich pobytu na terenie swojej siedziby i będzie odpowiedzialny za odłączenie od sieci komputerów i procesorów podlegających wymianie lub naprawie oraz za sporządzenie zapasowych kopii wszystkich informacji znajdujących się na tych komputerach lub procesorach przed przybyciem na miejsce osób wysłanych przez Spółkę.

Za wyjątkiem postanowień pkt. 15 (i), odpowiedzialność Spółki w przypadku dowiedzionych uszkodzeń lub wad Produktów, zgodnie z pkt. 14, jest ograniczona, według uznania Spółki, do naprawy lub wymiany odpowiednich Towarów lub ponownego wykonania odpowiednich Usług lub zwrotu ceny zapłaconej za odpowiednie Produkty.

Za wyjątkiem pkt. 15(i) oraz pkt. 8, niniejszy punkt stanowi jedyne zobowiązanie Spółki i wyłączną podstawę roszczeń Klienta z tytułu wadliwych Produktów i został zaakceptowany przez Klienta jako zastępujący wszystkie wyraźne lub dorozumiane oświadczenia, warunki i gwarancje, ustawowe lub inne, odnoszące się do satysfakcjonującej jakości, przydatności do użytkowania lub wykonania Towarów (lub wykorzystanych materiałów) lub jakości wykonania Usług. Obowiązywanie wszystkich ww. oświadczeń, warunków i gwarancji zostaje niniejszym wyłączone.

15. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Spółka nie wyłącza odpowiedzialności względem Klienta z tytułu:
  1. naruszenia przez Spółkę postanowień art. 12 Ustawy o Sprzedaży Towarów z 1979 r. lub art. 2 Ustawy o Dostawie Towarów i Świadczeniu Usług z 1982 r.;
  2. uszkodzeń ciała lub śmierci spowodowanych zaniedbaniem ze strony Spółki;
  3. postanowień art. 2(3) Ustawy o Ochronie Konsumenta z 1987 r.;
  4. wszystkich sytuacji, w których wyłączenie lub próba wyłączenia odpowiedzialności przez Spółkę byłaby niezgodna z prawem; lub
  5. oszustwa, w szczególności wprowadzenia w błąd.
 2. Postanowienia niniejszych Warunków nie dotyczą praw Klienta, niezależnie od postanowień pkt. 24, występującego w charakterze konsumenta, w rozumieniu Ustawy o Nieuczciwych Warunkach Umów z 1977 r.

Za wyjątkiem postanowień pkt. 8 (Kontrola Produktów i ich wady oraz brak dostawy), 13 (Wykonanie i dostosowanie do przeznaczenia) i 14 (Rękojmia i Gwarancja) oraz pkt. 15(i), Spółka nie ponosi w stosunku do Klienta odpowiedzialności (kontraktowej, deliktowej [w tym z tytułu zaniedbań], za naruszenie obowiązków ustawowych, przywrócenie do stanu poprzedniego lub z innego tytułu) z tytułu uszkodzeń ciała, śmierci, szkody lub strat bezpośrednich lub pośrednich (wszystkie z wymienionych warunków dotyczą m.in. strat o charakterze czysto ekonomicznym, utraty zysków, utraty interesów, niemożności korzystania, utraty danych, przestoju komputera, naruszenie reputacji, przerwy w działalności, wzrostu kosztów zakupu lub produkcji, utraconych korzyści, utraty możliwości zawarcia kolejnych umów i innych strat o podobnym charakterze) czymkolwiek spowodowanych lub z czegokolwiek wynikłych lub mających związek z:

 1. jakimikolwiek Produktami, produkcją, sprzedażą, wykonaniem, dostawą, niewykonaniem lub opóźnieniem wykonania lub dostawy Produktów przez Spółkę lub jej pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców;
 2. jakimkolwiek naruszeniem przez Spółkę wyraźnych lub dorozumianych warunków Umowy;
 3. jakimkolwiek wykorzystaniem, odsprzedażą lub dostawą Produktów lub jakichkolwiek innych produktów zawierających Towary lub wytworzonych z wykorzystaniem Produktów;
 4. jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem Spółki w siedzibie Klienta;
 5. złożeniem bądź nie złożeniem jakiegokolwiek oświadczenia lub udzieleniem bądź nieudzieleniem jakiejkolwiek porady przez Spółkę lub w jej imieniu, w tym odnoszących się do stosowania przepisów prawa; lub
 6. w innych przypadkach przewidzianych Umową.

Spółka niniejszym wyklucza w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie wszystkie warunki, gwarancje i zastrzeżenia, wyraźne (inne niż wymienione w niniejszych Warunkach lub przyznane na podstawie pkt. 13) lub dorozumiane, ustawowe, zwyczajowe lub inne, które istniałyby lub mogły istnieć na korzyść Klienta, gdyby nie niniejsze wyłączenie.

Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 15(i), całkowita odpowiedzialność Spółki kontraktowa, deliktowa (w tym wynikła z niedbalstwa), z tytułu naruszenia ustawowych obowiązków, wprowadzenia w błąd lub innego rodzaju, będzie ograniczona do naprawy lub wymiany Towarów lub w przypadku Usług, do ponownego wykonania Usług, lub, według uznania Spółki, do zwrotu kwot zapłaconych za Produkty.

Pracownicy, agenci i podwykonawcy Spółki mogą powoływać się i korzystać, w swoim własnym imieniu bądź na swoją rzecz, z wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności wymienionych w pkt. 8, 10, 13, 14, 15 i 16.

16. Obserwacja Produktów i Wyszukiwanie Produktów

Klient przyjmuje do wiadomości, że następujące usługi świadczone są bezpłatnie. Nie naruszając ogólnego charakteru pkt. 15:

 1. Obserwacja Produktów
  Spółka podejmie starania, aby informować Klienta o zbliżającym się zużyciu lub konieczności wymiany Towarów, jednak nie ponosi odpowiedzialności za brak informacji lub informację przekazaną po terminie, za nie podanie szczegółów dotyczących możliwych lub odpowiednich substytutów oraz za niewykonanie usługi w oczekiwany przez Klienta sposób lub w oczekiwanym terminie. Po stronie Klienta spoczywa obowiązek stwierdzenia, czy proponowane Towary są odpowiednie do użytkowania zgodnie z planowanym przez Klienta przeznaczeniem. Nie przysługują Klientowi zażalenia ani gwarancje.
 2. Wyszukiwanie Produktów
  Spółka podejmie starania, aby udzielić Klientowi wsparcia w znalezieniu i/lub zaopatrzeniu w odpowiednie Towary, jednak nie ponosi odpowiedzialności za brak wsparcia lub za wsparcie udzielone po terminie, za nie znalezienie możliwych lub odpowiednich Towarów oraz za niewykonanie usługi w oczekiwany przez Klienta sposób lub w oczekiwanym terminie. Po stronie Klienta spoczywa obowiązek stwierdzenia, czy znalezione Towary są odpowiednie do użytkowania zgodnie z planowanym przez Klienta przeznaczeniem. Nie przysługują Klientowi zażalenia ani gwarancje.

17. Prawo własności intelektualnej

Produkty prezentowane w Katalogu mogą podlegać ochronie z tytułu praw własności intelektualnej i przemysłowej, w tym patentów, know-how, znaków towarowych, praw autorskich, praw do projektu, praw użytkowych, praw do bazy danych lub innych praw osób trzecich. Klientowi nie przysługują żadne prawa ani licencje, za wyjątkiem prawa do korzystania z Produktów lub odsprzedaży Towarów w ramach normalnej działalności Klienta. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek naruszeń któregokolwiek z powyższych praw.

Prawo do oprogramowania stanowiącego całość lub część Towarów jest zastrzeżone dla Spółki i/lub jej dostawców, bez uszczerbku dla powyższych praw. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z posiadaną licencją i zapłacenie obowiązujących opłat licencyjnych.

Spółka jest właścicielem wszelkich praw autorskich do Katalogu. Powielanie Katalogu, w całości lub części, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki jest niedozwolone.

18. Wykorzystywanie danych osobowych

„Dane Osobowe” oznaczają w odniesieniu do Klienta lub jego pełnomocnika, w obu przypadkach będącego osobą fizyczną, dane, na podstawie których (wyłącznie lub w połączeniu z innymi informacjami będącymi w posiadaniu Spółki) Spółka może zidentyfikować Klienta i jego pełnomocnika, niezależnie od sposobu i czasu otrzymania tych danych.

Spółka może przetwarzać Dane Osobowe dla niektórych lub wszystkich celów wymienionych w niniejszych Warunkach lub wynikających ze stosunków pomiędzy Spółką a Klientem, takich jak m.in.:

 1. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy z danym Klientem, w tym badanie zdolności kredytowej Klienta lub jego przedstawicieli oraz ujawnienie informacji odpowiedniej instytucji badającej sytuację finansową Klienta oraz inne badania tożsamości oraz związane z zapobieganiem oszustwom;
 2. realizacja zamówień, czynności administracyjne, obsługa klienta, ocena preferencji Klienta oraz pomoc w doskonaleniu funkcjonowania Spółki oraz poprawa jakości oferowanych przez nią Towarów i Usług;
 3. marketing bezpośredni Towarów i Usług Spółki i/lub towarów i usług innych spółek firmy REGEM, usługi lub osób trzecich, które według przekonania Spółki mogą stanowić przedmiot zainteresowania Klienta lub jego przedstawicieli, zarówno pocztą, faksem, telefonicznie, pocztą elektroniczną, SMS, MMS lub w inny sposób, w stopniu w jakim jest to prawnie dopuszczalne;
 4. zapobieganie lub wykrywanie przestępstw.

Przetwarzanie Danych Osobowych może obejmować:

 1. ujawnienie Danych Osobowych usługodawcom lub przedstawicielom Spółki;
 2. ujawnienie Danych Osobowych innym spółkom z REGEM, których towary lub usługi zdaniem Spółki mogą być przedmiotem zainteresowania Klienta lub jego przedstawiciela;
 3. ujawnienie Danych Osobowych osobom trzecim, których towary lub usługi zdaniem Spółki, mogą być przedmiotem zainteresowania Klienta lub jego przedstawiciela;
 4. przeniesienie Danych Osobowych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym do krajów, w których prawo nie zapewnia odpowiedniej ochrony Danych Osobowych. Jednakże Spółka będzie przekazywać Dane Osobowe do krajów spoza EOG jedynie spółkom, które zagwarantują Spółce ten sam stopień ochrony Danych Osobowych, jakim objęte byłyby zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Wielkiej Brytanii.

Gdy Klient lub jego przedstawiciel nie będzie chciał udostępnić Danych Osobowych w którymkolwiek z powyższych celów lub we wszystkich powyższych celach łącznie, powinien skontaktować się z Menedżerem ds. Marketingu w Spółce (ul. Staropolska 32B, 80-180 Kowale) lub poinformować któregokolwiek z naszych przedstawicieli handlowych w trakcie telefonicznego składania zamówienia.

Więcej informacji na temat sposobów wykorzystywania przez Spółkę Danych Osobowych znajduje się w sekcji Polityka Prywatności na stronie internetowej Spółki.

19. Reklama

W przypadku wysłania przez Spółkę Klientowi materiałów reklamujących Towary lub Usługi dystrybuowane przez Spółkę, niniejsze Warunki będą miały zastosowanie do wszystkich Produktów zakupionych na podstawie takich materiałów.

20. Kraj Pochodzenia

Towary mogą pochodzić z krajów niebędących członkami UE. Informacje zawarte w Katalogu nie mogą być traktowane jako potwierdzenie źródła pochodzenia, producenta lub produkcji Towarów lub ich części, o ile Spółka nie potwierdzi tego w Formie pisemnej. Na żądanie Klienta, Spółka dostarczy dostępne jej świadectwa pochodzenia, za cenę ustaloną w dniu zgłoszenia.

21. Punkt sprzedaży

W punkcie sprzedaży Towary mogą być sprzedawane jedynie w przypadku złożenia oficjalnych zamówień i dokonania płatności kartą kredytową, debetową lub gotówką. Przy odbiorze Towarów należy okazać zamówienie. Transakcje gotówkowe mogą być dokonywane jedynie w punkcie sprzedaży.

22. Eksport

Klient jest zobowiązany na własny koszt uzyskać niezbędne zezwolenia oraz zastosować się do przepisów celnych obowiązujących w Wielkiej Brytanii oraz obowiązujących przepisów dotyczących importu lub eksportu w kraju, do którego Towary mają być dostarczone.

Niektóre Towary importowane z USA podlegają specjalnym ograniczeniom.

Odnośnie towarów wyprodukowanych lub pochodzących z USA, Klient oświadcza, że będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących eksportu obowiązujących w USA lub nałożonych przez rządy lub agencje innych krajów i nie będzie importować, eksportować lub przekazywać w celu reeksportu jakichkolwiek towarów do krajów objętych zakazem lub embargiem ani żadnej osobie prawnej, innemu podmiotowi lub osobie fizycznej, której odmówiono wjazdu lub jest niepożądana na terytorium USA, jak mowa o tym w przepisach obowiązujących w USA lub w innym kraju. Klient oświadcza, że nie znajduje się na Liście Osób Niepożądanych, Specjalnie Wybranych Narodowości lub Osób Pozbawionych Praw i nie jest w żaden inny sposób pozbawiony na mocy prawa możliwości kupowania Produktów.

Spółka zastrzega sobie prawo niedokonywania dostaw na rzecz niektórych klientów lub do wybranych krajów oraz prawo zażądania od Klienta udostępnienia wszelkich informacji odnośnie ostatniego użytkowania i finalnego przeznaczenia Towarów.

23. Towary z USA *

W związku z jakąkolwiek Umową na dostawę Towarów, które w momencie składania zamówienia są zgłoszone przez Spółkę jako dostawy ze składów w USA lub podlegające warunkom dostaw bezpośrednich z Newark („Towary z USA”), postanowienia niniejszego pkt. 23 będą miały zastosowanie, niezależnie od wszystkich innych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach. W przypadku konfliktu lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami Warunków a niniejszym pkt. 23, pkt. 23 będzie miał znaczenie nadrzędne. Pkt. 23 nie ma zastosowania do Umów, które swoimi postanowieniami nie obejmują dostawy Towarów z USA.

 1. Dostawa
  Zamówienia zawierające Towary z USA obciążone są dodatkową opłatą za dostawę w wysokości ustalonej przez Spółkę w momencie składania zamówienia (aktualnie jest to 25 Euro, jednak wysokość opłaty podlega okresowym zmianom) („Opłata Wysyłkowa z USA”). Opłata Wysyłkowa z USA płatna jest w ramach danej Umowy jednorazowo, niezależnie od ilości zamówionych w ramach tej Umowy Towarów z USA. Ponadto, Opłata Wysyłkowa z USA płatna jest w ramach danej Umowy jednorazowo również w przypadku Umów na Dostawy według harmonogramu. Opłata Wysyłkowa z USA będzie nakładana na zamówienie w momencie wysyłki pierwszej partii Towarów z USA, które mają być dostarczone w ramach danej Umowy.
  Towary z USA będą dostarczane w ciągu 3 dni roboczych od dnia roboczego w którym otrzymano zamówienie przed godziną 17.00 GTM, czyli przed godziną 18.00 czasu polskiego. Towary z USA zamówione po godzinie 17.00 czasu uniwersalnego/GMT (universal time/Greenwich Mean Time) w dniu roboczym lub w dniu wolnym od pracy są dostarczane w ciągu 3 dni roboczych liczonych od następnego dnia roboczego po dniu otrzymania zamówienia. Zasada ta obowiązuje niezależnie od wybranego sposobu realizacji zamówienia i będzie miała zastosowanie do wszystkich pozostałych zamówionych Towarów. Usługi dostarczania Produktów w dniu złożenia zamówienia lub w dniu następnym nie mają zastosowania do Towarów z USA. Tak jak stwierdzono powyżej, terminy dostaw podane są wyłącznie w przybliżeniu.
 2. Anulowanie zamówienia i zwroty
  Z wyjątkiem postanowień pkt. 10 Warunków, zamówienia na Towary z USA, zarówno jednorazowe jak i partiami, są nieodwoływalne i nie mogą zostać anulowane. Towary z USA nie podlegają zwrotom, z wyjątkiem sytuacji, w których mają zastosowanie pkt. 10 i 15 lub za uprzednią pisemną zgodą uprawnionego przedstawiciela Spółki.
 3. Wykorzystanie danych osobowych w związku z dostawą Towarów z USA
  W celu wykonania Umowy na Towary z USA, Spółka przekaże do USA dane osobowe osoby, do której towary mają być dostarczone. Składając zamówienie na Towary z USA, Klient wyraża zgodę na ww. przekazanie danych osobowych, nawet jeśli USA nie zapewnia ochrony danych osobowych w takim samym stopniu co Wielka Brytania. Spółka dołoży starania, by zapewnić odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazanych przedstawicielom Spółki w USA. W przypadku danych osobowych osoby trzeciej, do której Towary mają być dostarczone, Klient oświadcza, że został przez tę osobę upoważniony do wyrażenia ww. zgody w jej imieniu. Klient może wstrzymać lub wycofać swoją zgodę kontaktując się z Działem Eksportu firmy REGEM Sp. z o.o. ul. Staropolska 32B, 80-180 Kowale, co wpłynie jednak negatywnie na oferowane przez Spółkę usługi i może spowodować, że Spółka dokona zmiany warunków Umowy.

* Dostępne tylko w krajach UE.

24. Klienci biznesowi

Spółka obsługuje wyłącznie przedsiębiorców. Katalog oraz wszystkie katalogi specjalistyczne oraz inne broszury dotyczące towarów sporządzone przez Spółkę są przeznaczone do wyłącznego użytku tychże podmiotów, z wyłączeniem osób działających w roli konsumenta. Składając zamówienie Klient potwierdza, że składa zamówienie na Produkty w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej, a nie jako konsument.

25. Ograniczenia wiekowe przy zakupie niektórych towarów

Gdy przepisy prawa określają minimalny wiek dla nabywców określonych Towarów, Klient potwierdza, iż osiągnął wymagany prawem wiek oraz że dostawa Towarów zostanie zaakceptowana przez osobę, która osiągnęła wymagany wiek.

26. Niedozwolone zastosowania

Produkty nie zostały zaprojektowane ani zaakceptowane do następujących zastosowań:

 1. (wszczepianie w ciało w celu stosowania z urządzeniami podtrzymującymi życie, innym sprzętem medycznym lub innymi systemami albo w innym celu w sytuacji, gdy usterka lub awaria produktów może doprowadzić do obrażeń ciała, śmierci, poważnych szkód materialnych lub zniszczeń w środowisku; lub
 2. w przypadku produktów pochodzących z firmy i/lub dostarczanych do firmy przez firmę NXP do zastosowań wojskowych, lotniczych albo w przestrzeni kosmicznej.

Używanie produktów firmy z takimi urządzeniami i systemami lub umieszczanie ich w takich urządzeniach i systemach jest surowo wzbronione, a każde takie użycie odbywa się na własne ryzyko klienta. Klient wyraża zgodę na przejęcie od firmy i jej dostawców wszelkiej odpowiedzialności i kosztów wynikających z takiego użycia lub umieszczenia produktów.

27. Euro

W przypadku przyjęcia przez Wielką Brytanię waluty europejskiej (Euro) lub zgody na usztywnienie kursu przeliczeniowego pomiędzy krajami Unii Europejskiej, nie będzie to stanowiło zmiany jakichkolwiek postanowień związanych z wykonaniem lub zwolnieniem z wykonania Umowy.

28. Siła Wyższa

Spółka nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta, ani nie będzie uznana za działającą w sprzeczności z postanowieniami Warunków, z powodu opóźnienia w wykonaniu lub niewykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeśli takie opóźnienie lub niewykonanie zostało spowodowane przyczynami od Spółki niezależnymi (w tym m.in. działania władz publicznych, wojna, pożar, wybuch, powódź, przepisy prawa regulujące import lub eksport, nałożone embarga, spory pracownicze lub niemożliwość otrzymania lub opóźnienie w otrzymaniu dostaw Towarów lub świadczenia pracy). Spółka może, według swojego uznania, opóźnić wykonanie lub anulować postanowienia Umowy w całości lub części.

29. Rejestrowanie rozmów telefonicznych

Spółka, w celach szkoleniowych, bezpieczeństwa oraz dbałości o jakość swoich Produktów, zastrzega sobie prawo monitorowania, przechwytywania oraz rejestrowania rozmów telefonicznych kierowanych do Spółki, a także monitorowania lub podglądu e-maili lub innych wiadomości przekazywanych do Spółki drogą elektroniczną.

30. Prawo właściwe

Umowy są sporządzane i będą interpretowane zgodnie z prawem angielskim i Klient zobowiązuje się poddać jurysdykcji sądów angielskich. Spółka może dochodzić praw wynikających z Umowy w innym sądzie właściwej jurysdykcji.

31. Postanowienia ogólne

Wszelkie postanowienia Warunków uznane przez właściwe władze za nieważne, podlegające unieważnieniu, niemożliwe do wyegzekwowania lub nieuzasadnione (w całości lub części) nie naruszają innych postanowień niniejszych Warunków i nie mają wpływu na moc obowiązującą Warunków. Niewykonanie lub częściowe niewykonanie przez Spółkę któregokolwiek postanowienia niniejszych Warunków nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się jakichkolwiek praw wynikających z Warunków.

Spółka jest uprawniona, bez zgody lub zawiadomienia Klienta, przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków i/lub dowolnej Umowy w dowolnym czasie na rzecz innej spółki należącej do jej grupy (zgodnie z definicją w sekcji 53(1) Ustawy o Spółkach z 1989 r.).

Za wyjątkiem postanowień zawartych w pkt. 15 Warunków, zamiarem stron Umowy nie jest by którekolwiek z jej postanowień było wykonywane na podstawie Ustawy o Umowach z 1999 r. (Prawa Stron Trzecich) przez inną osobę, nie będącą stroną Umowy.

32. Język i Tłumaczenia

W przypadku niejasności pomiędzy niniejszymi Warunkami i jakimkolwiek tłumaczeniem niniejszych Warunków, wersja angielska będzie wiążąca.

33. Administracja biznesowa

Całość lub część działań administracyjnych związanych z pomyślnym tworzeniem konta handlowego oraz przetwarzaniem Twoich zamówień może być realizowana automatycznie